.

  • 2011.jpg
  • 2012 IMG_1328.JPG
  • 2012 IMG_1335.JPG
  • serce1.jpg

Regulamin

R E G U L A M I N

II Brzeskiego Biegu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 

im. Stanisława Chudyby

I.CEL  IMPREZY 

     1. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w tym poprawę widoczności pieszych i rowerzystów poruszających się po drogach.

     2. Uczczenie pamięci pana Stanisława Chudyby - Radnego Powiatowego w Brzesku, Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego – ofiary wypadku drogowego w      dniu 31.08.2010.

     3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

 

II.ORGANIZATOR  

     Fundacja Edukacji i Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza

 

III.WSPÓŁORGANIZATOR:

     Okocimski Klub Narciarski

 

IV.PARTNERZY:

     1. Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzesku

     2. Związek Strzelecki „Strzelec” OSW -  Jednostka Strzelecka 2059 w Brzesku

     3. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

     4. 3 Drużyna Starszoharcerska „Jadowici” przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadowmikach

 

V.PATRONAT

      Starostwo Powiatowe w Brzesku

      Gmina Brzesko

 

VI. TERMIN:

    • Bieg odbędzie się w dniu 26 października 2013 r., START - godz. 11:00

 

VII. BAZA I BIURO ZAWODÓW:

     • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Piastowskiej 2 w Brzesku.

 

VIII. PROGRAM:

     • godz. 8:00 – 10:00 – weryfikacja i zapisy zawodników,

     • godz. 10:30 – przygotowanie to startu,

     • godz. 11:00 – start biegów otwartych,

     • godz. 11:10 – start zawodników Nordic Walking 

     • godz. 12:30 – ogłoszenie wstępnych wyników, zwycięzców,

     • godz. 13:00 – dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej i w poszczególnych kategoriach

     • godz. 14:30 – zakończenie II Brzeskiego Biegu Pamięci dla Ofiar Wypadków Drogowych 

 

IX. TRASA:

     • Trasa o podłożu asfaltowym ul: Piastowska, Bernadzkiego, Sportowa, Witosa, Grodzka, Karpacka, Klęczany, Goetzów Okocimskich, Okocimska, Piastowska

     • Start i meta znajduje się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Piastowska 2 w Brzesku.

     • Długość trasy w biegu głównym:  11,150 m.

 

X. KLASYFIKACJA :

1.W Biegu Głównym na 11,150 m:

    Open kobiet i mężczyzn (K i M)

    W kategoriach wiekowych:

       Junior M - 16 (16-19 lat) - (1997 – 1994)   

       Senior I- K i M - 20 (20-29 lat) - (1993 – 1984)                  

       Senior II - K i M - 30 (30-39 lat) - (1983 – 1974)                  

       Masters K i M - 40 (40-49 lat) - (1973 – 1964)                  

       Masters II K i M  - 50 (50-59 lat)  - (1963 – 1954)          

       Weteran M - 60 (60 lat) - (1953  i starsi)

 

2.W biegu na Biegu na 5,250 m

     Kategoria Open kobiet i mężczyzn 

3.W Nordic Walking na 5,250 m

Kategoria Open kobiet i mężczyzn

 

Warunkiem prowadzenia klasyfikacji w danej kategorii (grupie wiekowej) jest uczestnictwo co najmniej 3 zawodników w danej kategorii. Jeśli w danej kategorii nie zgłosi się minimum 3 zawodników zawodnicy będą klasyfikowani w kategorii niższej wiekowo. 

 

 

XI. NAGRODY:

     Miejsca I – III  we wszystkich kategoriach

      - puchary

      - dyplomy

 

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

     1.W biegu mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni.

     2.Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub prawnego opiekuna). Zgoda na udział Zawodników poniżej 18 roku życia              musi być podpisana przez rodzica w biurze zawodów.

     3.Do startu zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:

         a) dokonają zgłoszenia,

         b) uiszczą opłatę startową,

         d) dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2  w dniu 26 października 2013 r. w godz. 8.00 – 10.00 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą                posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem,

         e) przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie, lub podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia (w przypadku Zawodników, którzy do dnia 27.10.2012 nie                        ukończyli 18 roku życia, konieczny jest podpis rodziców lub opiekuna prawnego w biurze zawodów),

 

XIII. ZGŁOSZENIA: 

      Zgłoszenie online za pomocą elektronicznego  formularza:

      http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=900 Należy podanie Nazwiska i Imienia oraz daty urodzenia i miejsca zamieszkania do dnia 24 października           2013 r. Po tym terminie zapisy wyłącznie na miejscu w Biurze Zawodów w dniu 26 października 2013 r. w przypadku istnienia wolnych miejsc. Zgłoszenie staje się ważne z       chwilą uiszczenia opłaty startowej.

 

XIV. OPŁATA STARTOWA: 

      W  wysokości 30 zł – do dnia 24.10.2013

      Organizator zachęca do dokonania opłaty startowej przelewem bankowym na rachunek: Fundacja Edukacji i Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza BGŻ S.A. Oddział                 Brzesko nr 19 2030 0045 1110 0000 0257 5210

      Organizator określa łączny limit uczestników biegu we wszystkich kategoriach na 300 osób. 

      Dokonanie opłaty startowej jest możliwe gotówką w dniu zawodów w przypadku istnienia wolnych miejsc. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

 

XV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

      1.Kolumnę biegaczy otwiera i zamyka radiowóz policyjny. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu, ale uczestników biegu obowiązuje przestrzegania zasad ruchu                   drogowego i poruszanie się lewą stroną wyznaczonej trasy biegu. 

      2.Uczestnicy biegu mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom służb porządkowych rozmieszczonych na trasie i zabezpieczających trasę biegu.

      3.Uczestnik biegu, który nie ukończy biegu w wyznaczonym limicie czasu jest obowiązany zejść z trasy i poruszać się zgodnie zasadami ruchu drogowego obowiązującymi          dla pieszych korzystających z drogi publicznej. 

 

XVI. ŚWIADCZENIA:

      Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:

           • Wspaniałą biegową atmosferę,

           • Zabezpieczenie i oznakowanie trasy,

           • Zabezpieczenie i pomoc służb ratunkowych,

           • Elektroniczny pomiar czasu obsługiwany przez firmę „Datasport”,

           • Pomoc wolontariuszy.

 

      Ponadto Uczestnicy biegu otrzymają:

           • Napoje na trasie,

           • Imienne dyplomy dla wszystkich startujących w biegu głównym, biegu towarzyszącym, oraz Nordic Walking

           • Pamiątkowy okolicznościowy medal (dla zawodników, którzy ukończą bieg),

           • Posiłek i napój na mecie,

           • Możliwość udziału w losowaniu  upominków rzeczowych

XVII. DYPLOM DLA ZAWODNIKÓW DEBITUJĄCYCH W BIEGACH

           Wszyscy zawodnicy, którzy po raz pierwszy wystartują w biegu masowym, i tym samym udziałem w II Brzeskim Biegu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych im.                          Stanisława Chudyby rozpoczną swoją przygodę z bieganiem, otrzymają dodatkowy pamiątkowy dyplom powitalny w rodzinie biegaczy, Warunkiem otrzymania dyplomu               jest zgłoszenie drogą emailowa Organizatorowi lub zaznaczenie w elektronicznym formularzu zapisów faktu debiutanckiego startu w biegu najpóźniej do dnia 20                     października 2013

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

      1.Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

      2.Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

      3.Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

      4.Zawodnicy będą mieć możliwość korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Zawodów.

      5.W dniu biegu w godzinach 8.00 – 15.00 czynny będzie depozyt, w którym będzie można złożyć do depozytu rzeczy zawodników zapakowane do worków dostarczonych           przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia                organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

      6.Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie – jednak dopilnuje, aby rzeczy pozostawione w depozycie były przez cały czas pod opieką           godnych zaufania wolontariuszy.

      7.Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby uczestniczące w biegu, które nie                  posiadają numeru startowego będą usuwane z trasy.

      8.Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

      9.Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty będą rozpatrywane w czasie           do 15 minut od ich zgłoszenia.

      10.Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.

      11.Podczas biegu, Zawodników obowiązują zasady „Fair Play” oraz niniejszy regulamin.

      12.Pomiar czasu prowadzi firma „Datasport”.

      13.Nieprzestrzeganie w/w przepisów może skutkować ukaraniem zawodnika z dyskwalifikacją włącznie.

     14.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.

     15.Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.

     16.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

     17.Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

     18.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach           informacyjnych i reklamowych imprezy.

 

W razie wątpliwości i pytań wszelkie informacje udzielane są przez Organizatora drogą  emailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przez kontakt telefoniczny 605 268 939 

Brzesko, dnia 20 lipca  2013 r.

 

                                                                                      Zarząd Fundacji Edukacji i Pomocy   

                                                                                             Humanitarnej im. Św. Łazarza

 

                                                                                  Zarząd Okocimskiego Klubu Narciarskiego

 

NZOZ Gnojnik

NZOZ Gnojnik

Pinstripe Design

Pinstripe Design