.

  • 2011.jpg
  • 2012 IMG_1328.JPG
  • 2012 IMG_1335.JPG
  • serce1.jpg

Statut

 

 

 

 

 

STATUT

FUNDACJI EDUKACJI i POMOCY HUMANITARNEJ

 im. Św. ŁAZARZA

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Edukacji i Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza, zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, została ustanowiona w dniu 14 sierpnia 2008 roku aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Elżbietą Michalec, w Kancelarii Notarialnej w Brzesku za numerem repertorium 12899/2008. Założyciel zwany jest w dalszej części Statutu “Fundatorem”.

 

2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r., nr. 46, poz. 203 z późn. zm.), w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2003 r. nr 96, poz. 873) oraz w niniejszym Statucie.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Szczepanów.

 

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.

 

§ 6

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą „Fundacja Edukacji i Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza”.

 

2. Fundacja może używać swej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego w języku łacińskim oraz - dla potrzeb kontaktów z podmiotami zagranicznymi - odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

 

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji, sposoby ich realizowania

 

§ 8

Celami Fundacji są:

 

1. promowanie i pogłębianie chrześcijańskiego humanizmu i humanitaryzmu oraz formowanie samarytańskiego ducha niesienia pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia, wspierania inicjatyw prozdrowotnych oraz posługi ludziom chorym,

 

2. promowanie niezastąpionej wartości rodziny jako fundamentu stanowiącego podstawę dla wychowania społeczeństwa kierującego się humanitarnymi postawami życiowymi.

 

§ 9

Do realizacji swoich celów Fundacja będzie dążyć w szczególności przez:

 

1. Promowanie, wspieranie i organizowanie wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych, w tym umysłowo.

-.promowanie idei wolontariatu

- organizowanie zespołów wolontariuszy

- szkolenie i wsparcie logistyczne, organizacyjne i moralne dla wolontariuszy

- tworzenie Klubów Honorowych Dawców Krwi, oraz Honorowych Dawców Szpiku Kostnego.

 

2. Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

3. Szkolenia wolontariuszy w zakresie udzielania wsparcia psychicznego i duchowego osobom chorym i ich rodzinom.

 

4. Rozpoznawanie potrzeb, oraz organizowanie i wspomaganie organizacyjne, logistyczne i finansowe specjalistycznych szkoleń w zakresie podejmowania działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, a zwłaszcza osób wymagających specjalistycznego leczenia.

 

5. Wspieranie działań służących krzewieniu wiedzy i najnowszych osiągnięć światowych w zakresie nauk medycznych.

 

6. Pomoc prawną osobom chorym.

 

7. Podejmowanie działań mających na celu udoskonalanie rozwiązań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, a zwłaszcza leczenia osób przewlekle chorych.

 

8. Promowanie celów oraz upowszechnianie wyników działań Fundacji oraz skupionego wokół niej korpusu wolontariuszy, przez wydawanie w razie potrzeby własnych wydawnictw, książek, czasopism, broszur ulotek, materiałów szkoleniowych, folderów, opracowań na nośnikach elektronicznych, prowadzenie portali internetowych itp.

 

9.Organizowanie akcji pomocy z udziałem innych podmiotów.

 

10. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

 

11. Tworzenie własnych oraz wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i wyposażenia obiektów zakładów opieki zdrowotnej oraz innych służących poprawie ratowania zdrowia i życia ludzkiego, prowadzonych przez inne podmioty.

 

12. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym

 

13. Organizowanie zbiórek o charakterze publicznym na konkretne cele i programy prowadzone przez Fundację.

 

14. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie promowania zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej, a także integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

 

15. Podejmowanie działań popularyzatorskich i edukacyjnych  mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu kultury masowej i mass mediów, zwłaszcza na dzieci i młodzież.

 

16. Prowadzenie form nowatorskich i eksperymentalnych poprzez zakładanie własnych zespołów, placówek badawczych, gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych dotyczących historii lokalnej.

 

17. Współpraca z innymi podmiotami i podejmowanie własnych przedsięwzięć kulturalnych mających na celu kształtowanie trwałych wartościowych postaw życiowych, zwłaszcza wśród młodzieży, opartych na chrześcijańskim systemie wartości.

 

18. Gromadzenie materiałów i upowszechnianie wyników badań historycznych dotyczących inicjatyw będących w obszarze zainteresowania Fundacji podejmowanych zarówno w przeszłości jak i współcześnie przez inne instytucje i osoby indywidualne.

 

19. Organizowanie, prowadzenie i udostępnianie materiałów zgromadzonych w postaci biblioteki, archiwum, zbiorów w postaci elektronicznej itp. dotyczących celów i zadań Fundacji zarówno obecnych jak i podejmowanych w przyszłości, oraz wspieranie podobnych inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty.

 

20. Współpracę z Krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, których działalność jest zbieżna  z celami Fundacji, a także z organami administracji państwowej samorządowej w zakresie lepszego wypełniania zadań będących celami Fundacji.

 

21. Pozyskiwanie środków w celu utworzenia funduszy żelaznych i innych wyodrębnionych funduszy z których finansowana będzie działalność Fundacji.

 

§ 10

Dla lepszej realizacji celów określonych w § 8 i sposobów ich osiągnięcia określonych w § 9 Statutu, działalność Fundacji może być podzielona na dwa rodzaje według kryterium odpłatności za usługi. Nieodpłatną działalnością statutową jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które Fundacja nie pobiera wynagrodzenia. Działalnością statutową odpłatną jest świadczenie usług za które fundacja pobiera opłaty na pokrycie kosztów prowadzonych działań. Działalność odpłatna może być świadczona publicznie bez pobierania wynagrodzenia, gdy zaistnieje taka potrzeba, a środki Fundacji na to pozwolą. Decyduje o tym Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej na wniosek Prezesa Zarządu. O rodzaju działalności odpłatnej decyduje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 (dwóch tysięcy) złotych oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 12

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia, jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 13

1. Dochody fundacji są przeznaczane na cele statutowe fundacji, pokrywanie kosztów działalności fundacji w tym funkcjonowania jej organów statutowych.

 

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków i zapisów, zarówno krajowych jak i zagranicznych,

b) subwencji osób prawnych,

c) dotacji otrzymywanych od organizacji społecznych, instytucji, osób fizycznych i organów

administracji publicznej,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego i praw majątkowych

f) odsetek od Funduszu Założycielskiego,

g) zysków z lokat bankowych i instytucji rynku kapitałowego lokowanych w kraju i zagranicą.

h) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 14

1. Dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizacje celów Fundacji, w szczególności zaś prowadzenie nieodpłatnej działalności społecznie użytecznej w zakresie określonym w

niniejszym Statucie.

 

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ich dysponentów. Jeżeli darczyńca, przysposabiający  środki Fundacji nie wskazał szczególnego celu ich wykorzystania, oznacza to  przekazanie ich do dyspozycji Zarządu Fundacji.

 

3. Zarząd Fundacji jest zobowiązany prowadzić szczegółowy spis wszelkich składników majątku fundacji z uwzględnieniem sporządzania jego bieżącej aktualizacji.

 

§ 15

Zabrania się członkom organów statutowych fundacji:

 

1. pobierania pożyczek z fundacji, a fundacji udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych poniżej osobami bliskimi,

 

2. przekazywania majątku fundacji w trakcie jej trwania i po jej likwidacji na rzecz członków

organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów statutowych lub pracowników oraz

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,

 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów statutowych lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 16

1. Organami Fundacji są:

- Rada Fundacji,

- Zarząd Fundacji.

 

2. Nie dopuszczalnym jest łączenie funkcji członka w obu organach.

 

§ 17

1. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieoznaczony.

 

2. Każdy członek Rady fundacji może bez podania przyczyn zrezygnować z pełnionych funkcji w składzie Rady oraz z członkostwa. Rezygnację składa się pisemnie lub osobiście ustnie do protokołu z posiedzenia Rady, z tym że w razie złożenia rezygnacji do protokołu osoba składająca rezygnacje w ten sposób winna jest protokół podpisać. Osoba składająca pisemną

rezygnację innego członka Rady zobowiązana jest ją podpisać.

 

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek śmierci.

 

4. Rada Fundacji może w każdym czasie odwoływać członków Rady i powoływać nowych uchwałą podjętą bezwzględną  większością głosów oddanych.

 

5. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba pozostająca w stosunku pokrewieństwa,

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu Fundacji.

 

6. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem Sądu, za przestępstwo z winy umyślnej.

 

7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

 

 

§ 18

1. Rada Fundacji składa się z  3 do 10 osób

 

2. Pierwsza ilość Członków Rady jest określana  i skład Rady Fundacji jest powoływany przez Fundatora. Kolejnych członków Rady powołuje Rada Fundacji, jak również określa wielkość Rady Fundacji w ramach określonych Statutem.

 

§ 19

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach decyzyjnych, opiniodawczych, kontrolnych, nadzorujących i inicjatywnych. Rada wykonuje swoje kompetencje decyzyjne poprzez Zarząd Fundacji.

 

2. W zakresie wykonywania uprawnień kontrolnych i nadzorczych, Rada Fundacji jest organem niezależnym i autonomicznym.

 

3. Rada Fundacji wyraża swoje stanowisko przez podejmowanie uchwał.

 

§ 20

1. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków osobę piastującą funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji, może wybrać Sekretarza i Wiceprzewodniczących z oznaczeniem szczegółowo sprawowanych funkcji w Radzie. W przypadku nie wybrania osoby na funkcję Sekretarza Rady, jego kompetencje przysługują Przewodniczącemu Rady.

 

2. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji może jednocześnie pełnić funkcję Sekretarza Rady. W przypadku połączenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji i Sekretarza - osobie spełniającej te funkcje przysługuje tytuł Kanclerza Rady Fundacji.

 

3. Pracą Rady Fundacji kieruje i reprezentuje ją wobec Zarządu Fundacji jej Przewodniczący.

 

4. Sekretarz Rady Fundacji jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z pracami Rady, w szczególności za sporządzenie protokołów z posiedzeń i przechowywanie

oryginalnych tekstów uchwał i sporządzanie z nich odpisów. W tym celu Sekretarz Rady Fundacji prowadzi zbiór uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Fundacji.

 

5. Rada pracuje na posiedzeniach, które są zwoływane i przeprowadzane przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 

6. Posiedzenie Rady Fundacji może zostać zwołane w każdym czasie przez Przewodniczącego Rady Fundacji z jego inicjatywy,  na wniosek Zarządu Fundacji, Fundatora lub jego spadkobierców będących członkami Rady Fundacji, lub co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

 

7. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu Fundacji.

 

§ 21

W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji, lub przedstawiciel Zarządu Fundacji wyznaczony przez Prezesa Zarządu Fundacji, bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Radę Fundacji.

 

 

 

 

§ 22

1. Jeżeli przepisy prawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność jej Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących.

 

2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w trybie pisemnym.

 

3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, umożliwiających zabieranie głosu oraz wzajemne słyszenie się przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu. Uchwały podjęte w ten sposób zostaną sporządzone i podpisane przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji niezwłocznie po podpisaniu doręczy odpisy wszystkich podjętych uchwał członkom Rady, którzy uczestniczyli w posiedzeniu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

 

4. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.

 

§ 23

1. Do zadań Rady Fundacji należy:

a) występowanie z wnioskami stanowiącymi dla Zarządu Fundacji wytyczne do opracowania planów dotyczących kierunków działalności Fundacji,

b) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji opracowanych przez Zarząd Fundacji,

c) zatwierdzanie logo Fundacji i jego zmianę, oraz wzorów wszelkich odznaczeń, wyróżnień i tytułów honorowych nadawanych przez Fundację wraz z regulaminami nadawania tych wyróżnień,

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

e) badanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,

f) podejmowanie uchwał w sprawach:

- wynagradzania członków Zarządu Fundacji za pełnienie funkcji w Zarządzie,

- powołanie Dyrektora Biura Fundacji w sytuacji określonej w § 26, pkt 5 Statutu

- zmiany Statutu Fundacji,

- połączenia się z inną fundacją,

- likwidacji Fundacji,

- przekazania majątku Fundacji po jej likwidacji,

g) określanie wielkości Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.

 

2. W zakresie uprawnień kontrolno-nadzorczych do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a) bieżący nadzór nad działalnością Fundacji,

b) badanie zgodności działalności Fundacji ze Statutem oraz właściwymi przepisami,

c) ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

 

§ 24

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

2. Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniu Rady Fundacji ma charakter doradczy.

 

§ 25

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 

2. Pierwsza ilość członków Zarządu jest określana i jego skład jest powoływany przez Fundatora. Kolejny Zarząd jest powoływany i wszelkie i zmiany w jego składzie dokonywane są przez Radę Fundacji. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony i składa się z 1-3 osób.

 

3. Rada Fundacji może w dowolnym czasie powoływać i odwoływać członków Zarządu Fundacji, uchwałą powziętą bezwzględną większością głosów oddanych.

 

4. Rada Fundacji może, z ważnych powodów, zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, uchwałą powziętą bezwzględną większością głosów oddanych.

 

5. Zarząd Fundacji działa na podstawie opracowanego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

 

§ 26

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do

kompetencji Rady Fundacji.

 

2. Decyzje Zarządu Fundacji w sprawach wewnętrznych Fundacji przyjmują zawsze formę uchwał, w sprawach związanych z reprezentacją fundacji na zewnątrz decyzje zarządu przejawiają się w formach prawem przewidzianych, w szczególności w formie oświadczeń członków Zarządu.

 

3. Sekretarz Zarządu Fundacji jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z

pracami Zarządu, w szczególności za sporządzenie protokołów z posiedzeń i przechowywanie

oryginalnych tekstów uchwał i sporządzanie z nich odpisów. W tym celu Sekretarz Zarządu

Fundacji prowadzi zbiór uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji.

 

4. Oryginał uchwały Zarządu Fundacji zostaje podpisany przez Prezesa i Sekretarza Zarządu i

dołączony wraz z protokołem z posiedzenia Zarządu do zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji.

 

5. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wówczas podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

 

6. Do wyłącznych kompetencji Prezesa Zarządu Fundacji należy kierowanie pracami Zarządu. Prezes Zarządu może zwoływać posiedzenia Zarządu zawsze gdy wymaga tego interes Fundacji.

 

7. W przypadku równowagi głosów na posiedzeniu Zarządu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, w takim przypadku do protokołu z posiedzenia Zarządu, członkowie mają prawo złożyć zdanie odrębne.

 

§ 27

1.Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

 

2. Wiceprezes Zarządu Fundacji może pełnić równocześnie funkcję Sekretarza lub Skarbnika.

 

3. Nie jest możliwe łączenie funkcji Wiceprezesa oraz Skarbnika i Sekretarza jednocześnie.

 

4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, wówczas wszystkie kompetencje i obowiązki Zarządu    przysługują Prezesowi Zarządu Fundacji.

 

5. Prezes Zarządu Fundacji może być powołany na stanowisko Dyrektora Biura Fundacji. W takim przypadku uchwałę o powołaniu Dyrektora Fundacji podejmuje Rada Fundacji

 

§ 28

Zarząd w szczególności:

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b) opracowuje, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Fundacji, wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

e) ustala regulamin biura Fundacji,

f) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji, z wyjątkiem przypadku określonego w § 27, pkt 5 Statutu

g) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji - przy czym w danym roku, miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

h) wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych  Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji

i) powołuje i odwołuje rzeczoznawców – celem przygotowania programów realizacyjnych

Fundacji,

j) zaciąga zobowiązania i zawiera umowy,

k) sporządza coroczne sprawozdania z działalności Fundacji,

l) powołuje pełnomocnika d.s. rozwoju wolontariatu,

ł) powołuje stałe sekcje (Instytuty) zajmujące się osobnymi zadaniami i inne formy i organizacyjne niezbędne dla realizacji celów statutowych Fundacji,

m) powołuje kierowników poszczególnych sekcji, projektów i programów prowadzonych przez Fundację, oraz określa ich zakres uprawnień i obowiązków,

n) ustala regulaminy poszczególnych sekcji prowadzonych przez Fundację.

 

§ 29

Zarząd Fundacji może, za zgodą Rady Fundacji, powołać jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową złożoną ze specjalistów w zakresie spraw będących przedmiotem programów prowadzonych przez Fundację.

 

§ 30

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie czasowej jego nieobecności funkcje te sprawuje Wiceprezes (wyznaczony zgodnie z regulaminem pracy Zarządu Fundacji).

                       

3. O terminach posiedzeń Zarządu Fundacji są powiadamiani Przewodniczący i Sekretarz Rady Fundacji, którym należy przedłożyć porządek dzienny posiedzenia Zarządu przynajmniej na dwa dni wcześniej.

 

§ 31

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli składane w imieniu Fundacji oraz podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych (majątkowych) Fundacji wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu Fundacji.

 

 

Rozdział V

Korpus Wolontariuszy Fundacji

 

§ 32

1.Dla skutecznej realizacji  swoich celów Fundacja organizuje prace wolontariuszy w formie

Korpusu Wolontariuszy Fundacji.

 

2. Do Korpusu Wolontariuszy Fundacji mogą zostać przyjęte osoby fizyczne, które po zapoznaniu się ze Statutem Fundacji wyrażą chęć udziału w realizacji jej celów i zadeklarują wkład nieodpłatnych świadczeń o charakterze stałym lub regularne wpłacanie określonych przez Zarząd kwot na rzecz Fundacji.

 

 

§ 33

1. Do zadań Korpusu Wolontariuszy Fundacji należy wspieranie Fundacji w realizacji jej celów.

 

2. Wsparcie to może być realizowane przez:

a) opiniowanie prac Fundacji i zgłaszanie propozycji jej dotyczących; lub

b) podejmowanie uzgodnionych z Zarządem działań; lub

c) regularne wpłacanie określonych przez Zarząd kwot na rzecz Fundacji.

 

3. Posiedzenia Korpusu Wolontariuszy Fundacji zwołuje według wniosków i potrzeb Zarząd Fundacji.

 

4. Członkowie Korpusu Wolontariuszy mogą tworzyć stałe zespoły zajmujące się określonymi zadaniami oraz posługiwać się wyodrębnioną nazwą i znakiem graficznym nadanym zespołowi przez Zarząd Fundacji.

 

§ 34

O przyjęciu do Korpusu Wolontariuszy Fundacji decyduje Zarząd Fundacji.

 

§ 35

1. Przestaje być członkiem Korpusu Wolontariuszy Fundacji ten, kto nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 34 Statutu i nie bierze udziału w pracach Korpusu Wolontariuszy.

 

2. Wykluczenie z Korpusu Wolontariuszy Fundacji może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, związanych z rażącą niezgodnością działania z celami Fundacji.

 

3. O wykluczeniu z Korpusu Wolontariuszy Fundacji decyduje Zarząd bezwzględną większością głosów oddanych.

 

§ 36

1. Powołuje się stałą Radę Wolontariuszy Fundacji.

 

2. W skład Rady Wolontariuszy wchodzą wszystkie osoby przyjęte przez Zarząd do Korpusu Wolontariuszy Fundacji

 

2. Rada Wolontariuszy jest formą uznania dla Wolontariuszy zaangażowanych w realizację celów fundacji. Działalność Rady Wolontariuszy ma charakter doradczy i opiniotwórczy. Opinie Rady Wolontariuszy – w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych Fundacji, powinny być uwzględnione przez Radę Fundacji przy uchwalaniu wytycznych  dla Zarządu Fundacji dotyczących opracowania planów i kierunków działalności Fundacji.

 

§ 37

1. Członkowie Rady Wolontariuszy mogą – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – tworzyć zespoły robocze do opracowania poszczególnych zagadnień, którymi zajmuje się Fundacja.

 

2.  Zespoły robocze przekazują wyniki swoich prac Radzie Wolontariuszy, która po przedyskutowaniu ich w pełnym składzie, przekazuje je Zarządowi Fundacji, jako swoje opinie,

 

3.  Zarząd Fundacji jest obowiązany informować Radę Fundacji o opiniach, uwagach i wnioskach Korpusu Wolontariuszy Fundacji oraz ustosunkować się do nich w swoich sprawozdaniach

 

§ 38

1. Pracami Rady Wolontariuszy kieruje pełnomocnik d.s. rozwoju wolontariatu powołany przez Zarząd Fundacji, w oparciu o regulamin Rady Wolontariuszy,  uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

2. Posiedzenia Rady Wolontariuszy zwołuje pełnomocnik ds. rozwoju Wolontariatu na wniosek Zarządu Fundacji, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 Wolontariuszy.

 

 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

 

§ 39

Zmiana statutu nie może dotyczyć celów Fundacji.

 

§ 40

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów oddanych.

 

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 41

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

 

§ 42

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 

§ 43

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Fundacji oraz Korpusu Wolontariuszy Fundacji w drodze uchwały powziętej przez trzy czwarte członków Rady Fundacji biorących udział w zebraniu.

 

§ 44

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 45

Decyzje o likwidacji Fundacji może powziąć Rada Fundacji z innych ważnych przyczyn w drodze uchwały powziętej przez trzy czwarte jej członków biorących udział w zebraniu.

 

§ 46

W razie likwidacji Fundacji, majątek pozostały po zaspokojeniu zobowiązań Fundacji zostanie przekazany w trybie określonym w przepisach o Fundacjach, organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej (non profit), na cele zbieżne z celami Fundacji.

 

§ 47

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w rejestrze Stowarzyszeń, innych

 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

NZOZ Gnojnik

NZOZ Gnojnik

Pinstripe Design

Pinstripe Design